Thư viện

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. QUI ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VỀ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:

– Qui chế về đào tạo TCCN theo QĐ số 40/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/08/2007 

– Qui chế Học sinh sinh viên theo QĐ số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 

– Qui chế Đánh giá kết quả rèn luyện Học sinh theo QĐ số 60/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 16/10/2007 

2. DÀNH CHO HỌC SINH – SINH VIÊN

– DỮ LIỆU THỰC HÀNH ACCESS : 

– Giáo trình C++ : 
– Giáo trình Luật Kinh Tế : 

– Giáo trình Nguyên lý kế toán: 

– Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp: 
– Giáo trình Lý thuyết mạng máy tính: 

– Giáo trình Bảo hiểm thương mại: 

– Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống :