Phòng Tổ Chức HCQT

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Phòng Tổ chức HCQT có chức năng tham mưu giúp Ban Giám Hiệu trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà trường; tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác cán bộ và quản lí viên chức; Triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với viên chức, giảng viên, nhân viên khác trong trường.

Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng viên chức, qui hoạch về cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức. Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

–  Quản lí viên chức, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quản lí viên chức, nhân viên đi học, đi công tác ở nước ngoài theo  đúng văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

–  Quản lí lao động, định mức làm việc, định mức giờ giảng của giảng viên. Theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ làm việc, qui trình   làm việc theo qui định.

– Triển khai thực hiện đúng các qui định về chế độ, chính sách về lương, bảo hiểm, phụ cấp cho viên chức, và các nhân viên khác.

– Tổ chức thực hiện cộng tác thi đua khen thưởng, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn thi đua; triển khai các phong trào thi đua và thực hiện các chế độ về thi đua, khen thưởng theo đúng qui định.

–  Tham mưu tổ chức và phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các hoạt động nhân các sự kiện: ngày Thầy thuốc Việt Nam –  27/2; ngày Nhà giáo Việt Nam; họp mặt cán bộ cuối năm; các ngày lễ khác…

– Quản lí hồ sơ viên chức, các nhân viên khác theo đúng qui định. Định kì cập nhật các thông tin cá nhân của viên chức theo đúng qui định.

– Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, trật tự trong trường.

– Theo dõi, tổng hợp số liệu, thống kê, báo cáo định kì và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và các đơn vị liên quan.

* CƠ CẤU NHÂN SỰ:

1/ Nhân viên Văn Phòng:

Ông Bùi Hồng Trach: Chuyên Viên Cao Cấp

Trưởng Phòng Tổ Chức HCQT – Bí Thư Chi Bộ

Email : [email protected]

 

 


Ông Trần Đình Trung: Chuyên Viên ITE 

Nhân Viên Phòng Tổ Chức HCQT

Email: [email protected]

 

 


Ông Trương Tỷ Phú

Nhân Viên Phòng Tổ Chức HCQT

Email: [email protected]

 


Ông Lê Quốc Thông

Nhân Viên Phòng Tổ Chức HCQT

Email: [email protected]

 


* CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

– Tình hình hoạt động chung của trường.

– Quyết đinh ( dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, HĐQT).

– Bổ nhiệm, kiêm nhiệm.

– Đánh giá, xếp loại CBCNV trình Ban Giám Hiệu duyệt.

– Thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ.

– Quy chế đối với CBCNV – GV.

– Quản lý hồ sơ CBCNV – GV.

– Quản lý, sữa chữa, bổ sung tài sản phục vụ công tác dạy và học.

– Tiếp nhận công văn.

– Phổ biến đường lối – chính sách – nghị quyết của Đảng, nhà nước.

– Xây dựng chi bộ trong sạch – vững mạnh thực hiện theo quy định nhà nước.

* TUYỂN DỤNG:

– Quy trình tuyển dụng.

– Công tác tuyển dụng.

* CHẾ ĐỘ – CHÍNH SÁCH:

– Nâng Lương.

– Thỏa ước lao động…

* HĐLĐ:

– CBCNV

– GVCH.

* CHI BỘ ĐẢNG:

* THÔNG BÁO:

* GÓP Ý: